Wie is wie

1. Structuur van de school

Onze school is een vrije gesubsidieerde gemengde basisschool (kleuter en lager)
Adres:  Karel de Goede vzw
           OLVA De Meersen
           Astridlaan 400
           8310 Assebroek
           Tel.: 050 35 15 97

Directeur: Karel Scherpereel
e-mail directie: directie@olvademeersen.be
website: www.olvademeersen.be

2. Organisatie van de school

Het schoolbestuur voert het beleid van onze  school. 
Het is verantwoordelijke voor het goede verloop van het onderwijs.
De eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren is de directeur.

Het schoolbestuur

Benaming: Karel de Goede vzw?
                Collegestraat 24
                8310 Assebroek

Voorzitter: Will Verniest

De klassenraad

De directie, zorgcoördinator en leerkrachten per graad vormen de klassenraad.
Er is overleg in verband met het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, advies/beslissing bij overzitten, schoolrijpheid, bespreking van gedragsmoeilijkheden,…

Het personeel

De klasleraars, de gymleraars, de ICT-coördinator en de zorgcoördinatoren vormen het onderwijzend personeel. 
De samenstelling van dit team vind je terug op de website van www.olvademeersen.be.

De ouderraad.

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft.
De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
De ouderraad biedt materiële en actieve steun bij heel wat activiteiten zoals feesten, infodag, klasuitstappen, enz. 
Wie lid wenst te worden kan zich wenden tot iemand van de leden of tot de directeur van de school.
De voorzitters van de ouderraad zijn Severine Maes, Tristan Carlier en Sofie Verplancke.

De schoolraad.

Een schoolraad is verplicht in iedere school.
Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd.
Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
De voorzitter is Bart Daenens.

De Leerlingenraad

De vertegenwoordigers van de leerlingenraad worden gekozen uit de leerlingen van alle lagere schoolklassen.
Er wordt ook een voorzitter en secretaris aangesteld.
Zij komen maandelijks bijeen en rapporteren hun bevindingen tijdens de maandopener. 
De directeur geeft feedback over de ideeën die al dan niet zijn of (niet) kunnen worden gerealiseerd.

Het CLB

Het CLB heeft als taak het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan.
Het gaat er dus om dat de kinderen zich goed voelen, zodat ze hun kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kunnen ontwikkelen.
Soms heb je als ouder twijfels over de vorderingen op school, over rationele , sociale en lichamelijke ontwikkeling van je kind. Psychologen, maatschappelijke assistenten, schoolartsen en verpleegkundigen van het SLB werken samen met school en kinderen om een oplossing te zoeken.

Het medisch schooltoezicht is wettelijk verplicht.
De ouders hebben het recht om zicht te verzetten tegen de arts. 
In dit geval dienen ze binnen de vijftien dagen met een aangetekende brief hun verzet mede te delen aan het CLB Medisch Schooltoezicht op vermeld adres. 
Zij moeten vervolgens binnen de negentig dagen een andere schoolarts kiezen die  verbonden is aan een door de Vlaamse Regering erkende equipe medisch schooltoezicht. 
De namen van de CLB medewerkers komen op een sticker in de agenda van de leerlingen of voor de kleuters in het mapje.

Het Ondersteuningsnetwerk

De ondersteuningsnetwerken zijn sinds 1 september 2017 operationeel.
Elk ondersteuningsnetwerk is verplicht om te voorzien in een laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders. 
Onze school is aangesloten tot het ondersteuningsnetwerk Noord. 
Voor algemene vragen voer ondersteuning of voor specifieke vragen over de ondersteuning van je kind binnen de school kun je terecht bij tel.: 0491 56 70 62 of mail: info@netwerknoord.be. De website http://netwerknoord.be/ondersteuningsteams.html biedt ook heel wat informatie.

Adres: CLB De Havens,
          Sint-Maartensbilk 2,
          8000 Brugge
          tel.: 050 44 02 20
          van 8.30 u. tot 12.00 u. en van 13.30 u. tot 17.00 u

http://www.vrijclbdehavens.be
e-mail info@vrijclbdehavens.b

De Beroepscommissie

Adres: Vicariaat voor onderwijs,
         Beroepscommissie basisonderwijs,
        H. Geeststtaat 4,
       8000 Brugge