Weigering van inschrijving

Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden.
Alle scholen kunnen een leerling weigeren die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten op school.

Alle scholen kunnen een leerling die blijkens een inschrijvingsverslag georiënteerd werd naar een type van het buitengewoon onderwijs weigeren wanneer de draagkracht van de school onvoldoende is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling inzake onderwijs, therapie en verzorging (uitgezonderd type 8).
De weigeringen gebeuren steeds op grond van afweging van individuele dossiers.
Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met:

- De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;
- De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit;

Een schoolbestuur kan elke bijkomende inschrijving weigeren wanneer omwille van materiële omstandigheden de bijkomende inschrijving voor gevolg heeft dat de vooropgestelde maximumcapaciteit overschreden is.
In geval van weigering van een leerling moet het schoolbestuur, in de motivering, melden aan de ouders dat ze voor informatie of bemiddeling, beroep kunnen doen op het lokaal overlegplatform (LOP Brugge)

Afwijkingen

De school kan afwijken van de consequente toepassing van weigering wanneer het gaat over een aantal categorieën van leerlingen.:
- Anderstalige nieuwkomer in het gewoon basisonderwijs.
- Leerlingen in het basisonderwijs die geplaatst zijn door de jeugdrechter of door de comités voor bijzondere jeugdzorg of leerlingen die als interne verblijven in een internaat verbonden aan een school voor gewoon basisonderwijs.

Deze afwijkingsmogelijkheden zijn geen verplichting.
Ieder schoolbestuur bepaalt voor zichzelf of ze al dan niet gebruik maken van één of meerdere afwijkingscategorieën.