Wat en wanneer

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (b.v. de ID-kaart).
Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.
Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze pas in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.

Instapmomenten zijn:

de eerste schooldag na de zomervakantie
de eerste schooldag na de herfstvakantie
de eerste schooldag na de kerstvakantie
de eerste schooldag van februari
de eerste schooldag na de krokusvakantie
de eerste schooldag na de paasvakantie
de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.
Ook het rijksregisternummer van het kind wordt gevraagd.
Dit nummer staat op de  isi+-kaart of eID-kaart van het kind.
Kleuters zijn niet leerplichtig.

In september van het jaar waarin je kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht les te volgen.
Ook wanneer het, op die leeftijd, nog in het kleuteronderwijs verblijft, is het net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.
Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB.

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren.
Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen.
Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

Alle scholen kunnen een leerling weigeren die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.
Alle scholen kunnen een leerling, die blijkens een inschrijvingsverslag georiënteerd werd naar een type van het buitengewoon onderwijs, weigeren wanneer de draagkracht van de school onvoldoende is.
Een schoolbestuur kan elke bijkomende inschrijving weigeren wanneer omwille van materiële omstandigheden de bijkomende inschrijving voor gevolg heeft dat de vooropgestelde maximumcapaciteit overschreden is.