Pedagogisch project

Onze school is een groot geheel van verschillende elementen met eenzelfde noemer: leerkrachten, leerlingen, ouders, grootouders, de parochie, de leefgemeenschap, externen,…
Ons doel is om, in een goede verstandhouding tussen en in samenwerking met al die partijen, onze kinderen te begeleiden op hun weg naar volwassenheid.
We willen hen daarbij een aantal waarden en vaardigheden op cognitief, moreel, creatief, sportief en sociaal vlak meegeven.

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool.
Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook.
Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. 
Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in.
Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken.
Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer-en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven.
Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwens tellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

OLVA DE MEERSEN MAAKT A.M.O.(E).K.

Hieronder de vijf kernwoorden van onze visie met hun betekenis.

1. De A van Actie, Actieve school

 • Een actieve school is niet alleen een school die veel aan sport (voetbalcompetities, pingpongtornooi, naschools gymmen, loop crossen, SVS activiteiten,… )doet.
  Het is ook een school die uitgerust is om actieve kinderen zorgeloos te laten spelen.
  Op onze speelplaats geen betonvlaktes, maar groen, met aangepaste speeltoestellen, klimmuur, bordspelen, verkeerspark, een voetbalveld van kunstgras,….

 • Actief zijn geldt niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de geest.
  Daarom zijn we ook actief op andere gebieden: cultuur, theater, bibliotheekbezoek, muziek, bosklas, zeeklas, schoolreis, maandopening, jaarlijks schoolfeest, grootouderfeest, kersthappening, projectdagen en didactische uitstappen.

2. De M van Mos

 • Onze school helpt een milieuvriendelijke en duurzame leer-en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.

 • De vijf thema’s: natuur op school, verkeer, water, afvalpreventie en energie vormen kernwoorden waar rond we werken.

 • Een sterk verkeersbeleid met aandacht voor verkeersveiligheid en voetgangers- en fietsvaardigheden.

 • Een gezonde schoolomgeving kan kinderen stimuleren om ook later gezonde keuzes te maken.
  Dagelijks fruit stimuleren, enkel water aanbieden, vet- en suikerrijke snacks verbieden, evenwichtige schoolmaaltijden, weinig gefrituurde bereidingen, meer groenten en groentesoep aanbevelen,…

3. De O van Oudervriendelijk

 • Oudervriendelijk heeft te maken met doordacht onthaalbeleid, toegankelijke communicatie (o.a. wekelijkse nieuwsbrief: OLVAMEERS), oudercontacten, activiteiten voor en door ouders, schoolkosten, een ruim activiteitenaanbod, brede school-gedachte, goede, volledige en doorzichtige informatie over de school meegeven, gezellige activiteiten, infoavonden, …enz…
  We tonen bereidheid om met ouders samen te werken omdat wij dat belangrijk vinden.

 • Ouder gedragen steunt op de participatie.
  Er is een permanente alertheid om ouders in zoveel mogelijk opzichten te betrekken bij het hele schoolgebeuren.
  Er zijn werkgroepen waarin ouders zetelen.
  Regelmatig vullen de ouders een oudertevredenheidsenquête in…

4. De E van Ervaringsgericht

Ervaringsgericht onderwijs richt zich op wat er in kinderen omgaat en gaat uit van welbevinden en betrokkenheid.
We baseren ons op drie belangrijke pijlers:

 • Rijk milieu: Er wordt een sterke klas- en schoolomgeving gecreëerd met voor kinderen interessante, uitdagende materialen en activiteiten. Kunnen we die ‘rijkdom’ niet in de klas bieden dan zoeken we die buiten de klassen op.

 • Het vrije initiatief: Het vrije initiatief beoogt het verhogen van de betrokkenheid. In de kleuterklassen is er een grote waaier aan aanbod voor de kleuters.
  Wat we zelf kunnen kiezen boeit ons meer dan hetgeen opgelegd wordt. We zoeken naar leerkansen door kinderen vrij initiatief te laten nemen. In de praatrondes komen diverse onderwerpen bij de kinderen naar boven.
  Leerkrachten spelen hierop in en maken zo de kinderen betrokken bij wat ze doen.

 • Ervaringsgerichte dialoog: De ervaringsgerichte dialoog helpt de leerkracht om een goede relatie met de kinderen op te bouwen en hen zo goed mogelijk te begrijpen en te begeleiden. In de werking tussen leerkracht en kind zoekt de leerkracht steeds naar activiteiten die kinderen in de naaste zone van hun ontwikkeling

5. De K van Kind Centraal

 • Via het leerlingenparlement worden leerlingen betrokken in het schoolbeleid.
  De meningen en ideeën die ze aanbrengen leiden meestal tot concrete resultaten.
  Alle beslissingen die door het beleid op onze school worden genomen zijn in de eerste plaats in het belang van het kind.

 • De school proberen we voor iedereen zo open en toegankelijk mogelijk te maken.
  Hierbij vertrekken we van de draagkracht en het welzijn van het individuele kind.
  Daar waar nodig doen we beroep op de externe kennis en hulp. We willen kinderen met de grootste zorg omringen.

Als team willen we vanuit een professionele houding, een positieve ingesteldheid het schoolproject realiseren.
Onze hele school moet gedragen worden door waarden en normen waar we ons project op richten: ontplooiing van de totale persoon, de christelijke levensvisie, democratie, even waardigheid, vriendschap, eerlijkheid, beleefdheid, verbondenheid, vredelievendheid en respect.

Vanuit deze visie durven wij onze wens uitspreken:

“Een basisschool waar elk het geluk plukt”