Openingsuren, opvang, studie, maaltijden.

Lesuren Voormiddag: 8.30 uur tot 11.40 uur
Lesuren Namiddag: 13.20 uur tot 16.05 uur (vrijdag tot 15.40 uur)

’s Morgens gaat de school om 7 uur open. 
De opvang ’s morgens start om 7 uur en stopt om 8.15 uur.
Na de lesuren start de studie en/of opvang om 16.30 uur (vrijdag 16 uur).
De school sluit ’s avonds na de opvang om 18.30 uur.
Op woensdag sluit de school om 12.00 uur.

Na twaalf uur nemen de verantwoordelijken van de kinderopvang ‘De Blauwe Lelie’ van Stad Brugge de opvang zelf in handen.
De kinderen moeten ingeschreven zijn bij de Kinderopvang van Stad Brugge als u daarvan gebruikt wenst te maken.

Bij aankomst aan de school gaat elk kind onmiddellijk de school binnen.
Er is steeds opvang voorzien zodat niemand aan de schoolpoort moet staan wachten.
Voor wie voor 8.15 uur op school aankomt, is er verplichte opvang.
De opvang is betalend tot 8.15 uur.
De opvang voor kleuters en leerlingen lagere school vindt ’s morgens plaats in de polyvalente ruimte. 
Dan gaan zowel de kleuters als de leerling van de lagere school naar hun eigen speelplaats.
Een drietal minuten voor de aanvang van de lessen en activiteiten wordt gebeld zodat iedereen op tijd aan de slag kan gaan. 
We vragen deze uurregeling te respecteren. 

Kom niet te laat maar ook niet te vroeg, want de school is ’s morgens pas open om 8.15 uur en ’s middags om 13.05 uur.
Voor die tijd is er geen toezicht en draagt de school geen verantwoordelijkheid voor kinderen die te vroeg aan de schoolpoort staan.

De leerlingen worden de straat over geholpen door  gemachtigde opzichters enkel vanaf 8.15 uur en bij het verlaten van de school.
Over de middag is er GEEN oversteek voorzien. 
We durven vragen om bij het brengen van de kinderen niet te blijven dralen aan de schoolpoort of op de speelplaats. 
Het valt tere hartjes wat makkelijker en de dienstdoende leerkrachten houden een beter overzicht over de spelende kinderen.
De ouders van kleuters die toch hun kinderen wensen te zien binnen gaan, mogen wachten ‘achter de kleuterslang’.
De ouders van lagere schoolkinderen betreden de lagere schoolspeelplaats ’s morgens en ’s middags niet.
Ze wuiven hun kinderen uit aan het hekken.
Deze regel heeft betrekking op de veiligheid van de leerlingen.
Het past dat de kinderen van de lagere school die te laat komen zich verantwoorden t.o.v. de titularis of bij de directeur.
Bij veelvuldig te laat komen zullen de ouders aangesproken worden.
Trouwens bij aanvang tekenen de ouders een engagementsverklaring waarin ze beloven de kinderen tijdig naar school te laten gaan.
Kinderen kunnen enkel om een grondige reden vroegtijdig afgehaald worden.

Om 16.30 uur (op vrijdag om 16.00 uur) gaan de leerlingen van de lagere school naar de studie.
De studie vindt plaats in de klas van de leerkracht van toezicht.
De kinderen van de eerste graad mogen vanaf 17 uur de studie verlaten en naar de opvang gaan.
Ouders mogen vanaf 17 uur hun kind ophalen in de studie.
Tussen 16.30 uur en 17.00 uur mogen er geen kinderen opgehaald worden.
Op die manier wordt de rust tijdens de studie bewaard.
De prijzen voor studie, maaltijden en opvang zitten in bijlage.
Maandelijks wordt er betaald via overschrijving.

Kleuters/leerlingen die op school wensen te eten kunnen kiezen uit:
Warme maaltijd (soep en gerecht)
Meegebrachte boterhammen en soep
Meegebrachte boterhammen.
Er is steeds kraantjeswater voorhanden.

Voor de bewaking over de middag moet er betaald worden en dat valt onder ‘opvang’ voor de opvang ontvangt men later een fiscaal attest.

1. Afwezigheden

Om veiligheidsredenen vragen we dat de ouders de school verwittigen bij afwezigheid of ziekte van hun kind.
Dit kan telefonisch, per e-mail (directie@demeersen.be) of via een briefje meegegeven met een broer of zus.

De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs.
De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten.
Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig.
Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering.
Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten aanwezig zijn.
Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht.

Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen.
Kinderen die activiteiten missen lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep.
We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.

2. Afwezigheden wegens ziekte

 • Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.
 • Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende.
  Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
 • Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.
 • Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de leraar.
De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

3. Van rechtswege gewettigde afwezigheden.

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn.
Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig.
Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid.
Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant;
 • de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;
 • het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).

4. Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is.

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn.
De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens:

 • de rouwperiode bij een overlijden;
 • het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve schooldagen waarop topsportbeloften recht hebben)
 • trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen)
 • revalidatie tijdens de lestijden
 • de deelname aan time-out-projecten;
 • persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden.

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren.
De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

5. Problematische afwezigheden.

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk.
Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen.
Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand.
Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep.
Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid.
Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden.
De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

6. Te laat komen

Wie te laat komt stoort het klasgebeuren.
Je zorgt er voor dat de kinderen stipt aanwezig zijn.
Kinderen uit de lagere school die te laat komen, melden zich eerst aan bij de directeur.

7. Contacten ouders - school

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.
We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van je kind.
Het is goed dat je zicht hebt op de werking van de school.
Daarom plannen we eind augustus een “’t is zoverdag”.
Met je zoon of/en dochter ben je dan welkom op onze school voor een kennismaking met de nieuwe juf/meester.
Tijdens de tweede week van september hebben we een infoavond.
Op dit moment kan er kennis gemaakt worden met de leerkracht van je kind en met de manier van werken in de klas.
Dit is een moment waarbij de kinderen niet aanwezig zijn.
We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind.

We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten.
Een gesprekje met de klastitularis kan soms wonderen doen.
Onzekerheden, grote en kleine ‘angsten’, twijfel of verwarring hoeven niet lang te leven.
Niemand zit verlegen om een verhelderende babbel.
De ouders kunnen de leerkrachten op school spreken vóór of na de lessen of activiteiten.
Tijdens de lesuren zijn de leerkrachten niet te bereiken.
Een ongedwongen losse babbel kan altijd aan de schoolpoort, tijdens één van de activiteiten of evenementen.

Misschien is het wel eens nodig om een gekaderd gesprek te hebben.
Daarvoor zetten we ouderavonden, infoavonden en andere contactmomenten op.

We kunnen ook een Multi Disciplinair Overleg (MDO) samenbrengen.
Misschien hebben we samen een nieuwe kijk op de zaak na een gesprek onder vier of meer ogen.
Als je zich zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht of met de zorgleerkracht van de school.
Wij verwachten dat je zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.
Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn.
Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind.
Wij engageren ons om met jou in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je kind.

In OLVA De Meersen is er een uiterst actieve ouderraad aan het werk.
Samen met het schoolteam maken ze van de school een levende opvoedingsgemeenschap.
De ouderraad fungeert uiteraard als spreekbuis van de ouders.
Een aantal werkgroepen binnen de school doen ook een beroep op de inbreng van ouders.
Vaak roept de ouderraad ook hulp in van ‘losse’ medewerkers.
Soms ontmoeten we op zulke momenten kostbare partners.

8. Huiswerken en lessen

Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de leerlingen van alle leerjaren huiswerk en/of lessen mee.
Daarover staat een aankondiging in de agenda.
De taken worden tijdig, net en verzorgd afgeleverd.
Het ligt zeker niet in de bedoeling van de leerkrachten dat het huiswerk té veel tijd vraagt.
Wanneer een kind het huiswerk niet kan maken, om welke reden dan ook, laten de ouders dit best weten.
De leerkracht en de leerlingen spreken samen af wanneer en hoe de taak wordt afgewerkt.
Op woensdag kunnen er voorbereidende taken meegegeven worden of uitbreidingsoefeningen voor bepaalde leerlingen.

9. Agenda

Kleuters hebben een heen-en weerkaftje of -schriftje.
Daarmee worden berichtjes en nieuwtjes de wereld ingestuurd.
Nieuwe versjes of liedjes vind je er soms ook in.
Het mapje/schriftje is een handig communicatiemiddel tussen school en thuis en omgekeerd. 
Het wordt meestal meegegeven op de laatste dag van de week in een boodschappentas. 
Het weekbriefje wordt via mail verstuurd.

Vanaf het eerste leerjaar gebruiken de leerlingen een agenda.
Het gebruik ervan wordt aan de leerlingen en aan de ouders uitgelegd bij het begin van het schooljaar. 
De agenda moet dagelijks door de ouders getekend worden tot aan het derde leerjaar en wekelijks vanaf het vierde leerjaar.

In lagere afdeling wordt een agenda gebruikt. Daarin worden taken, opdrachten en lessen genoteerd. 
Er is ruimte voorzien in het kader van ‘leren leren’ en planning opstellen.
Het is een kleine moeite om er  te bevestiging dagelijks je handtekening in te plaatsen.
Voor bepaalde activiteiten krijgen de leerlingen een speciale brief mee met afspraken en inlichtingen. 
Deze berichten kunnen worden meegegeven in een correspondentiemap.
Wekelijks wordt een nieuwbrief OLVAMEERS opgesteld met daarin de kalender van de komende week en interessante weetjes.

10. Rapporten

In het rapport wordt in tweemaandelijkse periodes de evolutie van de leerlingen bijgehouden.
Na het afsluiten van een lesgeheel wordt er geëvalueerd en gerapporteerd in het rapport.
Dit rapport wordt door de ouders ondertekend.
In de loop van het schooljaar krijgen de leerlingen twee semestriële rapporten (Kerstmis/januari en einde schooljaar) waarop alle leeronderdelen en attitudes geëvalueerd worden.
Omdat het eerste leerjaar de brug vormt tussen kleuter en lager krijgen de leerlingen een aangepast rapport.

11. Schoolnieuws

We proberen op regelmatige basis de ouders te verwittigen via een ‘Nieuwsbrief’ die per e-mail wordt verstuurd.
Ouders die geen computer thuis hebben krijgen deze brief op papier via het oudste kind.
Deze nieuwsbrief kondigt activiteiten aan, bevat de kalender, alsook andere mededelingen voor ouders en leerlingen.
Het is aan te raden deze nieuwsbrief steeds goed door te nemen.
De OLVA-Nieuwsbrief verschijnt wekelijks

Indien er iets dringends meegedeeld moet worden, wordt daarvoor het mailverkeer gebruikt.
De website www.olvademeersen.be biedt ook heel wat mogelijkheden om de informatiestroom naar ouders te laten vloeien.