Onze school

Verwelkoming

Geachte ouders,

In deze brochure vind je ons schoolreglement en schooleigen afspraken.
Het handelt over de wettelijke verplichtingen en rechten van de ouders én de school.
Daarin worden een aantal punten uit de decretale tekst van het Vlaamse Parlement opgenomen.
Het zijn dus bepalingen waar elke Vlaamse school, leerkrachten, ouders en leerlingen, moeten aan voldoen.
Verder lees je nog enkele schooleigen afspraken.
Het zijn duidelijk geformuleerde afspraken, waarvan we verwachten dat alle kleuters, leerlingen, ouders en het schoolteam ze nakomen.

Deze leidraad is geen keuzeprogramma dat naar eigen inzicht al of niet wordt gevolgd.
Het is evenmin een meedogenloze tuchtwet.
We hopen dat we in het belang van alle kinderen kunnen rekenen op het gezond verstand, algemeen geldende waarden, normen en inzichten en de positieve kijk van alle partners.
We vormen een leefgemeenschap waarin iedereen een duidelijke stem heeft, maar waarin we ook van alle partijen een engagement verwachten.

De afspraken en leefregels worden aan kleuters en leerlingen op een bevattelijke manier meegedeeld.
Aan alle ouders van OLVA De Meersen wordt deze brochure digitaal ter goedkeuring voorgelegd.
De ouders verklaren zich met de engagementsverklaring akkoord door ze te ondertekenen.

Het decreet stelt dat het niet ondertekenen van dit document door de ouders van kinderen op een Gesubsidieerde Vrije school (een school zoals de onze dus) voor het schoolbestuur een reden kan zijn om de inschrijving van de leerling te weigeren.
In dit geval dient het schoolbestuur de weigering schriftelijk toe te lichten.
Bij inschrijving voor het eerste leerjaar delen we ook mee dat we geen alternatief communiefeest voorzien voor anders gelovigen.
Tussen de kille opsomming van de leefregels en reglementen door, willen we het kloppend hart, het plukkend geluk en de warme sfeer van OLVA De Meersen echter niet vergeten.
Toch vinden we dat deze brochure een middel is om goede afspraken te maken met je.
We danken iedereen die mee helpt bouwen aan onze school.

Het team van leerkrachten.
De directeur