Inschrijvingsbeleid

Volgens het decreet Gelijke Onderwijskansen – heeft elke leerling een recht op inschrijving in de school, gekozen door zijn ouders.
De inschrijvingen kunnen ten vroegste starten op de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar.
Het is niet meer mogelijk om verschillende schooljaren voordien in een school in te schrijven.
Voortaan mogen kleuters van eenzelfde geboortejaar ook ingeschreven worden tijdens dezelfde inschrijvingsperiode, al kunnen ze pas bij het begin van het daarop volgende schooljaar instappen.
Na het akkoord van de ouders met het pedagogische project en het schoolreglement zijn de leerlingen ingeschreven.
Een inschrijving van een leerling in een school geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in die school (kleuter en lagere school).