Inschrijving

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (b.v. de ID-kaart).
Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.

Volgens het decreet Gelijke Onderwijskansen – heeft elke leerling een recht op inschrijving in de school, gekozen door zijn ouders.
De inschrijvingen kunnen ten vroegste starten op de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar.

De voorrangsperiode voor broers en zussen dient altijd voorzien te worden en gaat vooraf aan alle voorrangsperiodes (dit is meestal voor de Kerstvakantie)
Binnen elke voorrangsperiode moeten de inschrijvingen chronologisch gebeuren.

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.
Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden.

- Kleuters kunnen genieten van een schooltoelage mits ze voldoende halve dagen aanwezig zijn in de school.

Het schoolbestuur heeft beslist een maximumcapaciteit in te voeren.
Wegens een absoluut tekort aan lokalen en ruimten wordt de maximumcapaciteit voor de kleuterschool per leeftijdsgroep en voor de lagere school per leerjaar vast gelegd.

Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden.
Alle scholen kunnen een leerling weigeren die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten op school.