Privacy

  1. Welke informatie houden we over je bij?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen.
We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving.
We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding.
Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat.
We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens.
De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.
De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen.
We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens.
De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner.

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming.
Je kan je toestemming altijd intrekken.
Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de directie

  1. Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden:
De gegevens hebben enkel betrekking op de leerling specifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft.
Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt.
Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar.
We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag aan de nieuwe school door te geven.

  1. Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de schoolkrant en dergelijke.
Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten.
De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat.
We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.

Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames.
Jouw toestemming die we  via een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je kind gelden.
Enkel indien we de beeld- of  geluidsopnames voor een ander doel gebruiken  dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming.
Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken.
Je kan hiervoor contact opnemen met de directie.

We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor je kind gelden.
Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.

Recht op inzage, toelichting en kopie

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren.
Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens.
Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen.
Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur.
We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.