Onze school als leergemeenschap

Zorgverbreding, zittenblijven

Leerlingen die een achterstand vertonen op gebied van taal en rekenen worden door een begeleider voor een korte periode bijgewerkt (dit geldt ook voor langdurig zieken).
De ouders krijgen van de begeleider een formulier met de nodige informatie.
In het eerste leerjaar (eventueel ook andere leerjaren) wordt het zittenblijven grondig besproken met de klassenleraar en het CLB. In het eerste jaar vragen we de ouders een formulier in verband met zittenblijven te ondertekenen (dit om alle misverstanden te vermijden).

 1. Zittenblijven:

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

 1. Leerling- en kleutervolgsysteem

  Onze school voert een zorgbeleid.
  Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen.
  Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem.
  Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding.
  Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

We zullen, in overleg met u als ouder, vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden.
Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.

In de lagere school volgen we de leerlingen systematisch op voor wiskunde (tot vierde leerjaar), technisch lezen (tot vierde leerjaar) en spelling.
Daarnaast volgen we ook het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen op en hebben we oog voor de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling.
Ons kind volgsysteem geven ons de kans om het leertraject van je kind zo goed mogelijk te begeleiden.
Ieder schooljaar worden beide systemen ter informatie doorgegeven aan de leerkracht van de volgende klas.

 1. Onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school.
Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands.
Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren.
Onze school engageert zich om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.

 1. Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de lestijden:

 • revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen);

 • behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (Max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen).

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens de lestijden.
Deze regeling is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling.
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

 • een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;

 • een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt;

 • een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is;

 • een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

 • een bewijs van de diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat het een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose;

 • een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;

 • een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod;

 • een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is;

 • een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker.

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet.
Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld.