Gezondheid

Een zieke leerling hoort thuis te zijn.
Als een leerling op school ziek wordt, worden de ouders of, als die niet bereikbaar zijn, de door de ouders opgegeven personen (vb. grootouders), verwittigd en gevraagd de leerling af te halen.
Als er enkel sprake is van een onschuldig ongemak (menstruatiepijn, hoofdpijn, …) kan de leerling even bijkomen in het verzorgingslokaal van de school en, zodra er beterschap waarneembaar is, het volgen van de lessen hervatten.
Behalve bij noodsituaties die ontstaan tijdens de meerdaagse schooluitstap (bosklas), dient de school nooit op eigen initiatief medicijnen toe.

Zolang de school verantwoordelijk blijft voor de leerling, kan een arts geraadpleegd worden bij verontrustende ziektetekens.
De eigen huisarts van de leerling wordt eerst gecontacteerd.
Indien deze niet te bereiken is zal de arts verbonden aan de school geconsulteerd worden.
Bij noodgevallen kan de hulpdienst (100/112) opgeroepen worden.

Wanneer een leerling regelmatig lichamelijke klachten heeft, bespreekt de school dit met de leerling, ouders, het zorgteam en/of het CLB.
Bij besmettelijke ziekten (hersenvliesontsteking, …) moet de directeur zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht worden door de ouders.

1. Medicatie

Het gebruik van geneesmiddelen op school kan niet, tenzij in volgende uitzonderlijke gevallen:

  1. Een leerling/kleuter moet op regelmatige basis medicatie nemen.
    In dit geval moet vooraf en bij elke wijziging (bv. van dosis) een door de ouders ondertekend doktersattest aan de school bezorgd worden.
  2. Een leerling/kleuter brengt medicijnen mee voor een voorbijgaande klacht.
    In dit geval moet de leerling/kleuter een briefje kunnen voorleggen waarin de ouders de medicatie benoemen, de reden vermelden, de vermoedelijke periode en de dosis omschrijven.

In deze 2 gevallen kunnen er met de ouders ook schriftelijke afspraken gemaakt worden over het onder toezicht innemen van medicatie.
De school voorziet hiervoor een concrete regeling.
Bij onze meerdaagse schooluitstap wordt vooraf aan de ouders gevraagd een medische fiche in te vullen en ondertekend aan de school terug te bezorgen.
Zonder contra- indicatie in de medische fiche en rekening houdend met de leeftijd van de leerling, kan de daartoe aangestelde verantwoordelijke in noodsituaties volgende medicijnen toedienen:

Reden Werkzame stof Voorbeelden
Koorts, pijn Paracetamol Dafalgan oplossing pediatrie 150 ml/5 ml
    Mobistix junior instant 250 mg

In geen geval wordt medicatie doorgegeven aan een andere leerling.
Misbruik of verhandelen van medicijnen is een ernstig vergrijp en zal aldus gesanctioneerd worden.

2. Luizen

Wie door luizen geplaagd wordt, kan het doorgaans niet helpen, wel verhelpen.
Wil dan de klassenleraar of de directeur verwittigen.
De ouders van alle kinderen van de klas worden dan op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van luizen in die klas of de hele school en vriendelijk verzocht het haar van hun kind en familieleden zo spoedig mogelijk te controleren.

3. Roken

Onderwijsdecreet XXVIII voert een algemeen rookverbod in dat er voor zorgt dat een school 24 u. op 24 u. en 7 dagen op 7 rookvrij is.
Dit rookverbod geldt voor iedereen die een school betreedt, zowel leerlingen, internen, schoolteams als bezoekers.
Met de aanpassingen aan het model worden alle vormen van roken gevat, ook elektronische sigaretten en andere varianten.
Ook tijdens extra-murosactiviteiten is het rookverbod van kracht.
De school heeft rookverbod tekens aangebracht zodat iedereen die aanwezig is, er kennis van kan nemen.